Loading...

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy można oczyszczalnię odłączać od prądu?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez użytkowników jest odłączanie oczyszczali przed wyjazdem na urlop od zasilania w celu uniknięcia kosztów zużycia energii elektrycznej. Skutkiem tego działania jest obumieranie bakterii odpowiedzialnych za rozkład i neutralizację nieczystości oraz znaczne skrócenie żywotność drenażu rozsączającego. Nie należy więc pod żadnym pozorem ingerować w zasilanie systemu. Ta pozorna oszczędność może narazić użytkownika w krótkim czasie na dodatkowe koszty.

Nasuwa się pytanie : co w przypadku zaników energii z sieci? Przydomowe oczyszczalnie ścieków są odporne na sporadyczne i krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu. Każdorazowo jednak powinno być skontrolowane ich działanie po wystąpieniu awarii na sieci.

2. Czy można stosować detergenty, środki czystości itp. przy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Tak. Normalne korzystanie ze wszystkich środków czystości używanych w gospodarstwie domowym jest bezpieczne. Ich związki są rozpuszczalne w wodzie i nie powodują zaburzenia pracy urządzeń. Jedynym warunkiem jest zapewnienie dopływu świeżych ścieków. Warto zwrócić uwagę, że dostępne na rynku urządzenia dla przykładowej 4-obowej rodziny Kowalskich mogą mieć pojemności zbiornika od 2 do 5 m3. Te mniejsze są znacznie mniej odporne na działanie chemii gospodarczej, gdyż taka sama ilość np. płynu czy proszku do prania powoduje większe stężenie preparatu w zbiorniku, a tym samym dużo bardziej oddziałuje na złoże biologiczne.

3. Czy oczyszczalnia nie będzie przeciążona w czasie pobytu gości?

Każda przydomowa oczyszczalnia pracuje w zakresie minimalnego i maksymalnego obciążenia hydraulicznego. Długotrwałe przeciążanie może spowodować, że wypływające ścieki będą niedoczyszczone. Pojedyncza wizyta sąsiedzka nie zaburzy jednak pracy urządzeń. Na rynku występują produkty mniej lub bardziej przystosowane do powyższych sytuacji. Jednym z takich rozwiązań jest oczyszczalnia SBR. Jej praca sterowana jest automatycznie. Urządzenie posiada możliwość przetrzymania chwilowego nadmiaru ścieków i porcjowania do bioreaktora identycznych ilości w dłuższym czasie. W znacznym stopniu poprawia to jakość oczyszczonych ścieków.

4. Jakie koszty związane są eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków?

Aby poprawnie określić średnioroczne koszty użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi urządzenia wydaną przez Producenta. Każdy bowiem ma prawo wprowadzić indywidualne wymagania, jakie należy spełnić w trakcie jej eksploatacji.

Niezależnie od rozwiązania podstawowym kosztem jest okresowe usuwanie osadu. Czynność ta jest wymagana zazwyczaj raz lub dwa razy do roku. Ponadto posiadanie oczyszczalni biologicznej lub biologiczno-mechanicznej wiąże się z kosztem zużytej energii elektrycznej, której ceny ustalane są lokalnie. Warto więc dopytać sprzedawcę o deklarowane przez producenta dobowe zużycie energii. W przypadku posiadania bezprądowego, tradycyjnego rozwiązania z drenażem rozsączającym, użytkownik prawidłowo powinien dostarczać miesięcznych dawek preparatów. Jeżeli instalacja wyposażona jest dodatkowo w pompownię ścieków, należy wziąć pod uwagę konieczność wymiany po pewnym czasie pompy, której cena zależy od jakości i pochodzenia produktu.

5. Czy można ścieki odprowadzać do cieków wodnych?

Przydomowe biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania aktualnej zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A1:2009. Ich główną zaletą jest wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń oraz możliwość ponownego wykorzystania wody do celów gospodarczych. Dodatkowym atutem jest rezygnacja z koniecznego, regularnego dodawania bakterii. Ścieki mogą być odprowadzane zarówno do studni chłonnych, a przy uzyskaniu stosownego zezwolenia także do wód powierzchniowych tj. jeziora i rzeki. Warunkiem uzyskania zgody jest stworzenie przez osobę uprawnioną operatu wodnoprawnego.

6. Jak prawidłowo eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Stosowanie się do zasad prawidłowej eksploatacji systemu stanowi podstawę jego właściwego funkcjonowania. W Internecie znajduje się wiele chwytliwych ogłoszeń, które reklamują produkty jako bezobsługowe. Jest to nieco mylne stwierdzenie. Stosowanie do celów promocyjnych takich "tricków" może wskazywać na chęć uzyskania przez oferenta wyłącznie korzyści materialnych. Traktować można takie działania jako pewnego rodzaju wprowadzenie Klienta w błąd i nieść dużo poważniejsze konsekwencje. Niedoinformowany nabywca może w nieodpowiedni sposób eksploatować urządzenie i w efekcie doprowadzić do jego uszkodzenia, nieuwzględnianego przez gwarancję. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółowym opisem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, przed jej zakupem i montażem.

Należy pamiętać, że zabrania się wrzucania do kanalizacji w mieszkaniach i bezpośrednio do zbiorników oczyszczalni części stałych i części ciężko rozkładalnych takich jak:

 • wyroby włókniste,
 • prezerwatywy,
 • niedopałki papierosów,
 • opakowania wszelkiego rodzaju,
 • grube, ostre cząstki, jak np. kawałki rozbitego szkła, drutu itp.,
 • odpady kuchenne (np. kości, obierki),
 • woski i żywice,
 • farby i rozpuszczalniki,
 • produkty ropopochodne,
 • pestycydy,
 • substancje toksyczne,
 • Stosowanie środków czystości takich, jak proszki do prania, płyn do mycia naczyń nie przyczynia się do zaburzenia pracy oczyszczalni pod warunkiem regularnego dopływu świeżych ścieków.

Warto zwrócić uwagę, że dostępne na rynku urządzenia dla tradycyjnego modelu rodziny 4-osobowej mają z reguły pojemność w granicach od 2 do 5 m3. Mniejsze zbiorniki odznaczają się adekwatnie mniejszą odpornością. Jest to wynikiem działania chemii gospodarczej, gdyż taka sama ilość np. płynu czy proszku do prania powoduje większe stężenie preparatu w zbiorniku i w większym stopniu oddziałuje na mikroorganizmy.

Dla prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków istotne znaczenie ma przygotowanie właściwego planu konserwacji. Pozwala to na uniknięcie nieprzewidzianego, nagłego zatrzymania pracy urządzenia oraz zminimalizowania ryzyka kosztownych napraw. Przyczynia się także do ograniczenia prac konserwatorskich. Zapewnia szybki powrót do pierwotnego stanu funkcjonowania i poprawy działania urządzenia. W sytuacji awaryjnej konieczne jest określenie przyczyny powstałych problemów i postępowanie zgodnie z zaleceniami, zamieszczonymi w instrukcji obsługi. Gdy ustalenie przyczyny samodzielnie jest niemożliwe należy skorzystać z pomocy serwisantów, delegowanych do usunięcia awarii przez producenta, bądź z pomocy firmy, która wykonała montaż instalacji. Zaleca się ponadto prowadzenie rzetelnie dokumentacji eksploatacji. Należy wprowadzać do niej wszystkie bieżące czynności obsługowe, przeglądy, dostrzeżone usterki i sposoby ich usunięcia (ich data i godzina).

Dla właściwego działania całego systemu ważne znaczenie ma regularne, okresowe usuwanie osadów, gromadzących się w nadmiarze w osadnikach. Od technologii oraz wielkości przydomowej oczyszczalni ścieków zależy częstotliwość. Z reguły stosuje się 1-2 razy w ciągu roku tę procedurę. Nie podaje się szczegółowych terminów. Nie należy poszukiwać ich także na stronach i w instrukcjach obsługi producentów. Jest to bowiem uzależnione od indywidualnych czynników. Na powtarzalność zabiegu mają wpływ: ilość osób korzystających z systemu, wielkość produkowanych ścieków, a nawet ich składu. Odradza się przekraczanie dopuszczalnych norm wypełnienia zbiornika. Konieczna jest okresowa kontrola poziomu osadu. Zaniechanie takich czynności może prowadzić do poważnej awarii, a w skrajnych przypadkach do całkowitego zniszczenia całej przydomowej oczyszczalni ścieków. Wiąże się to z kosztowną wymianą drenażu.

Poza obwarowaniami przygotowanymi przez producenta, dotyczącymi warunków eksploatacji, użytkowanie instalacji powinno być intuicyjne. Istotne jest, aby przydomowa oczyszczalnia ścieków nie generowała nadmiernego wkładu finansowego oraz czasu. Te najlepsze modele nie są uciążliwe w użytkowaniu. Dla zagwarantowania komfortu zaleca się unikanie rozwiązań prototypowych, które nie zostały należycie sprawdzone i przetestowane. Proponujemy korzystanie z porad specjalistów oraz innych użytkowników, posiadających doświadczenie w obsłudze tego rodzaju systemów. Dla zapewniania sobie największego komfortu, warto wyszukać firmy od lat praktykujące w branży. Umowa zawarta z profesjonalnym partnerem, zapewnia prawidłową obsługę oraz rzetelne wsparcie techniczne.

7. Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków może zamarznąć podczas zimy?

To prawdopodobnie jest najczęściej poruszany temat oraz budzący najwięcej wątpliwości użytkownika. Zarówno sam zbiornik, jak i elementy drenażu rozsączającego prawidłowo powinny być posadowione pod powierzchnią terenu oraz mieć zapewnioną warstwę docieplającą gruntem. Nieczystości dopływające, jak i znajdujące się w zbiorniku posiadają temperaturę dodatnią, która nie spada poniżej zera z kilku powodów. Jednym z nich są mikroorganizmy, które są odpowiedzialne za rozkład nieczystości. Żyjąc, produkują ciepło, a tym samym podnoszą temperaturę nieczystości . Ponadto zastosowanie urządzeń elektrycznych takich, jak dmuchawy membranowe czy silniki wolnoobrotowe powoduje ciągły ruch cieczy wewnątrz przydomowej oczyszczalni ścieków. Ewentualnych przyczyn zamarznięcia instalacji należałoby szukać raczej w błędach montażu, choć takie przypadki nie są mi znane.

8. Czy do oczyszczalni można kierować wodę opadową?

Warunkiem prawidłowej pracy przydomowej oczyszczalni jest regularny dopływ świeżych ścieków. Włączanie w instalację odpływów wód opadowych powoduje rozcieńczenie nieczystości, a wręcz wymywanie ich ze zbiornika zanim osiągną odpowiednie parametry. Ponadto wraz z wodami opadowymi do systemu kanalizacji spływałyby substancje ropopochodne, wypłukane podczas normalnej eksploatacji auta czy innych urządzeń mechanicznych. Reasumując, nie wolno podłączać spływów wód opadowych do przydomowych oczyszczalni.

9. Czy przydomowe oczyszczalnie ścieków można stosować przy warsztatach samochodowych?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być stosowane w praktycznie każdym miejscu. Należy jednak pamiętać, jak sama nazwa mówi, oczyszczają wyłącznie ścieki gospodarcze. Montowanie tych urządzeń przy hotelach, szkołach, warsztatach samochodowych czy małych zakładach przemysłowych wymaga zastosowania odpowiedniego rodzaju separatora w celu wydzielenia surowego ścieku. Warto skorzystać z porad specjalisty, który doradzi odpowiednie rozwiązanie.

10. Dlaczego śmierdzi z oczyszczalni?

Bardzo często po zamontowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, do budynku przedostają się nieprzyjemne zapachy. W myśl starej polskiej zasady „płacę i wymagam”, automatycznie użytkownik winą za powyższą sytuację obarcza produkt oraz firmę wykonującą montaż urządzenia. To zdecydowanie najprostszy sposób postępowania. Zanim jednak wysuniemy taki wniosek warto sprawdzić parę rzeczy.

Przede wszystkim, należy zweryfikować czy budynek posiada pion kanalizacyjny oraz czy jest on prawidłowo wyprowadzony - 1m ponad połać dachu. Tylko takie rozwiązanie zagwarantuje odpowiedni ciąg i odpowietrzenie w instalacji. Bardzo często jednak piony zakończone są pod połacią dachu, gdzie również znajduje się wentylacja grawitacyjna budynku. Przy niekorzystnych ciśnieniach i temperaturze na zewnątrz, nieprzyjemne zapachy są wprost zaciągane z pionów do wentylacji mieszkania. W takich przypadkach można zastosować zawory napowietrzające instalacje. Warto wspomnieć, że przewód wentylacyjny powinien być wykonany w wielkości średnicy 110 mm. Niekiedy jednak stosowane są prowizoryczne piony wykonane z rur PCV 50 mm, co niestety nie sprawdza się najlepiej w praktyce.

Kolejnym, przypadkiem są stare nieszczelne, syfony bądź ich kompletny brak. Należy również pamiętać, że niekorzystanie z przyborów sanitarnych powoduje odparowywanie z nich wody, pozostawiając otwarty kanał ścieków, którym wydostaje się odór. Jeżeli w mieszkaniu jest pralka, na jej odpływie powinien być zamontowany syfon.

Bardzo często nieprzyjemne zapachy wydobywające się z biologicznej oczyszczalni przydomowej mogą świadczyć o jej nieprawidłowej pracy. Warto wtedy skorzystać z instrukcji obsługi urządzenia. Należy pamiętać, że oczyszczalnie wyposażone w urządzenia natleniające muszą mieć zapewniony stały dostęp energii elektrycznej, a jej odłączanie w celu uzyskania oszczędności jest niedozwolone. Na kominkach odpowietrzających drenaż można zastosować dodatkowo filtry dezodoryzacyjne, pochłaniające nieprzyjemną woń. Niemniej jednak należy stwierdzić, że prawidłowy montaż a instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinien być nieuciążliwy i nie dopuszczać do przedostawania się niepożądanych zapachów do wnętrza budynku.

11. Przydomowa oczyszczalnia ścieków czy szambo. Co się bardziej opłaca?

Aby dokonać dobrego wyboru, należy przeprowadzić szczegółową analizę nie tylko samych kosztów, ale również sposobu działania i warunków technicznych , jakie należy spełnić przy budowie każdej z tych instalacji. Miejsce ich posadowienia musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. nr 137, poz. 984)[1].
Schemat usytuowania przydomowej oczyszczalni na działce

Do najważniejszych wytycznych zalicza się:

 • zastosowanie 15 metrów odstępu jako min. odległości zbiorników szczelnych od ujęcia wody pitnej. Jest to warunek stosowany w przypadku studni wody wykorzystywanej do celów spożywczych a nie gospodarczych. Dotyczy to zarówno zbiorników przydomowych oczyszczalni , jak bezodpływowych szamb.
 • zastosowanie 30 metrów jako min. odległości odbiornika ścieków ( np. drenażu, studni chłonnych) od ujęcia wody pitnej. Wytycznymi tymi objęte są studnie wody wykorzystywanej do celów spożywczych a nie gospodarczych.
 • zastosowanie bezwzględnego odstępu 2 metrów jako odległości od granicy działki (nie od płotu, gdyż często jego umiejscowienie jest przedmiotem sporów sąsiedzkich).
 • unikanie umiejscowienia wszystkich elementów oczyszczalni w pobliżu drzew o silnie rozbudowanym i inwazyjnym systemie korzeniowym np. orzech włoski.

Kolejnym etapem jest określenie warunków gruntowo-wodnych na naszej działce. Posiadanie odpowiedniej opinii, wystawionej przez uprawnionego geologa jest często wymaganym dokumentem i załącznikiem do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym. Ponadto pozwoli dokładnie określić parametry przepuszczalności gruntów, co jest najważniejszą rzeczą przy doborze technologii zarówno oczyszczania, jak i odprowadzania ścieków do gruntu. Przede wszystkim pozwoli określić poziom wód gruntowy. Badanie to powinno być wykonywane w okresie wczesnej wiosny bądź późnej jesieni, gdy poziom wody gruntowej jest najwyższy. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra oraz normą PN-EN 12566-3+A1:2009 powinno odbywać się 1,5m ponad zwierciadłem wody gruntowej. Bardzo często warunek ten nie jest możliwy do spełnienia. Wtedy niestety inwestor nie ma wyboru i musi zakupić zbiornik bezodpływowy.

Zamontowanie przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest możliwe w przypadku dysponowania niewielką powierzchnią pod drenaż rozsączający. Zastosowanie tej bezprądowej technologii jest możliwe wyłącznie przy dużej powierzchni. W przypadku trudnych warunków gruntowo-wodnych zachodzi konieczność zbudowania kopca nasypowego. Przyczynia się to do pogorszenia estetyki terenu wokół domu. Innym rozwiązaniem jest odprowadzenie ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych, jednak najpierw trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Wymaga to zastosowania oczyszczalni biologiczno-mechanicznych, co jest jednak rozwiązaniem droższym od tradycyjnego.

Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny inwestycji, znacznie korzystniej wygląda to w przypadku oczyszczalni przydomowych.

Początkowo droższe w zakupie materiały jak i sam montaż, bardzo szybko się zwraca w porównaniu do tradycyjnego szamba. Regularne opróżnianie szczelnego bezodpływowego zbiornika może kosztować średnio 200 zł miesięcznie. Początkowy koszt jego budowy to ok. 4000 zł. Rozpatrując inwestycje na przełomie 3 lat, łatwo zobaczyć że początkowo warta ok 7000 zł instalacja biologicznej oczyszczalni ścieków zaczyna się zwracać przed upływem 3 lat.


Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami

Gdzie nas znaleźć

EKO FIRMA
ul. Boksycka 153A
Kunów, 27-415

Przywitaj się z nami

Email: biuro@ekofirma24.pl
Telefon: 502 709 520
Kontakt

EKO FIRMA Przemysław Gruszka
ul. Boksycka 153A
27-415 Kunów
woj. świętokrzyskie

Tel. 502 709 520
Email: biuro@ekofirma24.pl